Tòa án không thể triệu tập bị đơn theo địa chỉ do nguyên đơn cung cấp phải giải quyết như thế nào?

Hỏi: Sau khi thụ lý vụ án, Toà án không thể triệu tập bị đơn theo địa chỉ nguyên đơn cung cấp. Toà án giải quyết như thế nào?

Luật sư trả lời: Sau khi thụ lý vụ án, Toà án đã triệu tập bị đơn theo địa chỉ mà nguyên đơn cung cấp nhưng bị đơn không đến Toà theo giấy triệu tập thì Toà án phải kiểm tra lại lý do bị đơn không đến Toà án:

  • Nếu địa chỉ bị đơn mà nguyên đơn cung cấp là sai thì Toà án yêu cầu nguyên đơn cung cấp lại địa chỉ của bị đơn. Nếu nguyên đơn không cung cấp được thì Toà án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án cho chưa đủ điều kiện khởi kiện theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 168 Bộ luật tố tụng dân sự và trả lại đơn kiện cho đương sự.
  • Nếu địa chỉ mà nguyên đơn cung cấp là đúng, nhưng bị đơn không còn cư trú tại địa chỉ đó hoặc bị đơn cố tình không đến Toà án theo giấy triệu tập thì Toà án áp dụng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự giải quyết vụ án vắng mặt bị đơn.