Việc ủy quyền tham gia tố tụng của pháp nhân

Hỏi: Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân là đương sự trong vụ án dân sự uỷ quyền cho người ngoài pháp nhân tham gia tố tụng, thì văn bản uỷ quyền có bắt buộc phải được cơ quan công chứng Nhà nước hoặc Uỷ ban nhân dân xã phường, thị trấn chứng thực hay không?

Luật sư trả lời: Nếu người đại diện theo pháp luật của pháp nhân không trực tiếp tham gia tố tụng thì được quyền uỷ quyền cho người khác tham gia tố tụng, không phân biệt người được uỷ quyền là trong hay là ngoài pháp nhân. Việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân và có đóng dấu của pháp nhân; không cần phải công chứng, chứng thực.