Hình thức giải quyết tranh chấp trong hoạt động thương mại


Hỏi: Điều kiện khởi kiện vụ án thương mại có cần buộc các bên phải giải quyết thông qua thương lượng trước hay không?

Luật sư trả lời: Theo qui định pháp luật thì khi có tranh chấp trong hoạt động thương mại các bên không buộc phải tự giải quyết trước khi khởi kiện ra Trọng tài hoặc Tòa án. Việc chọn lựa hình thức giải quyết tranh chấp được tự do hơn, Tòa án khi thụ lý không phải kiểm tra điều kiện khởi kiện như trước đây.