Xử lý hợp đồng kinh tế vô hiệu đối với tài sản là động sản


Hỏi: Hậu quả pháp lý của hợp đồng kinh tế vô hiệu đối với tài sản là động sản được xử lý như thế nào?

Luật sư trả lời: Khoản 2 điều 137 Bộ luật dân sự 2005 qui định: “…các bên khôi phục lại tình trạng ban đây, hoàn trả cho nhau những gi đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền, trừ trường hợp tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức thu được bị tịch thu theo qui định của pháp luật…”.

 

               Tuy nhiên, khi áp dụng quy định này đối với tài sản là động sản cần phân biệt như sau:

- Hoàn trả được tài sản đã nhận là trường hợp bên đã nhận được tài sản từ việc thực hiện hợp đồng kinh tế chưa khai thác, sử dụng và vẫn bảo quản giữ nguyên được chất lượng, chức năng, công dụng của tài sản đó. Không chấp nhận việc hoàn trả tài sản tuy đúng chủng loại, chất lượng, chức năng, công dụng nhưng không phải chính là tài sản đã nhận được từ việc thưc hiện hợp đồng kinh tế đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác không trái pháp luật.

 

- Không thể hoàn trả được tài sản đã nhận bằng hiện vật khi tài sản đã nhận được từ việc thực hiện hợp đồng kinh tế thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Đã được đưa vào khai thác, sử dụng;

+ Đã bị mất mát, hư hỏng;

+ Đã được chuyển giao cho người khác và đã được đưa vào khai thác, sử dụng hoặc bị mất mát, hư hỏng hoặc quá thời hạn sử dụng;

+ Không còn giữ được chất lượng, chức năng, công dụng của tài sản mà do lỗi của bên nhận tài sản (ví dụ: người nhận được tài sản không bảo quản theo đúng qui định);

+ Đã bị mất mát một hoặc một số bộ phận nào đó của tài sản mà không thể khôi phục lại được theo nguyên trạng khi nhận.

 

- Trong trường hợp không thể hoàn trả được tài sản đã nhận bằng hiện vật được hướng dẫn tại điểm b mục 1 phần II Nghị quyết 04/2003/NQ-HĐTP ngày 27/05/2003 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao thì bên nhận tài sản chỉ phải thanh toán bằng tiền cho bên giao tài sản theo giá đã dược các bên thỏa  thuận, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác không trái pháp luật.

 

- Trong trường hợp hoàn trả tài sản là ngoại tệ đã nhận thì bên nhận ngoại tệ phải hoàn trả cho bên giao số ngoại tệ đã nhận được qui đổi ra tiền Đồng Việt Nam theo tỷ giá mua vào của ngoại tệ với Đồng Việt Nam do Ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm nhận ngoại tệ đã được các bên thỏa thuận mà không có tính lãi, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác không trái với pháp luật.