Thời hạn yêu cầu Toà án tuyên bố hợp đồng mua bán nhà ở vô hiệu

Hỏi: Thời hạn yêu cầu Toà án tuyên bố hợp đồng mua bán nhà ở vô hiệu được quy định như thế nào?

Luật sư trả lời: Thời hạn yêu cầu Toà án tuyên bố hợp đồng mua bán nhà ở vô hiệu được quy định tại Điều 136 BLDS 2005 về thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu.

Đối với trường hợp hợp đồng mua bán nhà ở vô hiệu được quy định tại các điều từ Điều 130 đến Điều 134 BLDS 2005 thì thời hạn hai năm được tính từ ngày hợp đồng mua bán nhà ở được chứng nhận công chứng, chứng thực…

Đối với trường hợp hợp đồng mua bán nhà ở vô hiệu được quy định tại các Điều 128 và Điều 129 thì thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu không bị hạn chế.