Hành vi khác gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của doanh nghiệp


Hỏi: “Hành vi khác gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của doanh nghiệp” quy định tại  khoản 1 Điều 85 BLLĐ được hiểu cụ thể như thế nào?

Luật sư trả lời: Hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của doanh nghiệp thì NSDLĐ chỉ được kỷ luật sa thải khi hành vi của người lao động hội đủ 2 điều kiện sau:

- Thứ nhất, hành vi khác phải là hành vi vi phạm kỷ luật lao động;

- Thứ hai: Hành vi vi phạm kỷ luật lao động phải gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của doanh nghiệp.

Khi xác định và đánh giá hành vi vi phạm kỷ luật lao động hay không cần căn cứ vào các quy địnhoản 1 Điều 82 BLLĐ và tại Điều 3 Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995.

Mức thiệt hại được coi là nghiêm trọng là mức thiệt hại đã được quy định trong nội quy, quy chế  của NSDLĐ. Nếu trong nội quy, quy chế chưa quy định thì cần áp dụng tương tự tại Điều 14 Nghị định 41/CP ngày 06/7/1995. Theo đó, mức thiệt hai được coi là nghiêm trọng là từ 5 triệu đồng trở lên.