Giải quyết tranh chấp lao động, về việc người sử dụng lao động không đóng tiền bảo hiểm xã hội cho người lao động
Hỏi: Giải quyết tranh chấp lao động, về việc người sử dụng lao động không đóng tiền bảo hiểm xã hội cho người lao động, thì người sử dụng lao động phải đóng tiền lãi của số tiền bảo hiểm xã hội chưa đóng từ thời điểm chưa đóng đến thời điểm xét xử sơ thẩm và từ khi có đơn yêu cầu thi hành án, sau khi bản án có hiệu lực pháp luật đến khi thi hành án xong theo lãi suất nào?
Đáp: Người sử dụng lao động phải đóng tiền lãi của số tiền bảo hiểm xã hội chưa đóng “theo mức lãi suất của hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội trong năm” (theo quy định tại khoản 3 Điều 138 của Luật bảo hiểm xã hội), từ thời điểm chưa đóng đến khi thi hành án xong.