Có được đơn phương hủy hợp đồng ủy quyền không?


Hỏi: Nếu một người lập Hợp đồng ủy quyền (HĐUQ) đã công chứng cho người khác được quản lý, khai thác, sử dụng, chuyển nhượng nhà ở do người ủy quyền là chủ sở hữu, thì người ủy quyền có được quyền đơn phương hủy HĐUQ tại Phòng công chứng hay không? Nếu không được thì giải quyết thế nào cho thuận lợi? (vì người ủy quyền phát hiện người được ủy quyền không còn đáng tin cậy nữa). Xin vui lòng viện dẫn quy định về việc này.
Luật sư trả lời: Căn cứ BLDS năm 2006; Luật Công chứng năm 2006; và Luật Ban hành văn bản năm 2008.

Theo đó, vấn đề “đơn phương hủy hợp đồng” không được Luật Công chứng năm 2006 quy định, nhưng được BLDS năm 2006 quy định.

Như vậy, vấn đề “đơn phương hủy hợp đồng ủy quyền đã công chứng” có thể vận dụng theo các quy định của pháp luật dân sự để thực hiện.

Trên thực tế, khi một bên (thường là Bên ủy quyền) yêu cầu đơn phương hủy hợp đồng đã công chứng không được các Phòng Công chứng chấp thuận.

Tuy nhiên, nếu có căn cứ để xác định Bên nhận ủy quyền đã lợi dụng việc ủy quyền để xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của Bên ủy quyền thì Bên ủy quyền có thể làm ĐƠN ĐỀ NGHỊ NGĂN CHẶN gửi tổ chức đã công chứng hợp đồng ủy quyền đó.

Sau khi chấp nhận đơn đề nghị ngăn chặn của Bên Ủy quyền, tổ chức công chứng sẽ ra quyết định ngăn chặn gởi đến cơ quan có liên quan và các tổ chức công chứng khác để ngăn chặn việc Bên nhận ủy quyền thực hiện công việc được quy định tại Hợp đồng ủy quyền.

Khi đó, Bên ủy quyền có quyền lập hợp đồng ủy quyền khác.