Làm gì để hủy hợp đồng mua bán đất


Hỏi: Năm 2006,  tôi có thực hiện việc mua bán đất bằng giấy tay, nay tôi muốn hủy hợp đồng mua bán đất  do Bên mua chưa trả đủ tiền. Vậy tôi phải làm sao cho đúng quy định pháp luật?

Luật sư trả lời: Căn cứ BLDS năm 2005 và Luật Đất đai năm 2003.

Theo quy định của pháp luật, các hình thức giao dịch liên quan đến đất đai đều phải được lập thành văn bản và phải được công chứng, chứng thực theo đúng quy định.

Như vậy, nếu bạn và bên mua không thể tự thương lượng để hủy việc mua bán bằng giấy tay, thì bạn có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố việc mua bán của hai bên là giao hiệu.

Trong trường hợp, giao dịch dân sự bị coi là vô hiệu sẽ không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập.