Tài sản kê biên không bán được và bán đấu giá không thành có giống nhau không?

Hỏi: Tôi được biết nếu tài sản bị kê biên đem ra bán đấu giá không thành thì có thể yêu cầu tổ chức bán đấu giá lại. Nhưng vừa rồi cơ quan THA mời tôi đến để yêu cầu nhận tài sản kê biên để cấn trừ nghĩa vụ, tôi không đồng ý (vì giá trị tài sản thấp) thì ra quyết định trả đơn yêu cầu THA.  Cơ quan THA DS ra quyết định như vậy có đúng không?

Luật sư trả lời: Căn cứ Luật THADS năm 2008

Theo đó, Cơ quan THADS sẽ trả đơn yêu cầu THA trong các trường hợp sau: ……….. 200

Tài sản kê biên không bán được mà người được thi hành án không nhận để thi hành án;

Như vậy, theo bạn trình bày, tài sản kê biên đã được tiến hành bán đấu giá nhưng không bán được và cơ quan THA có yêu cầu bạn nhận tài sản bị kê biên để thi hành án, nhưng do bạn không đồng ý nhận nên cơ quan THADS ra quyết định trả đơn yêu cầu THA của bạn là phù hợp quy định của pháp luật.

Còn về vấn đề bạn hiểu, là việc bán đấu giá tài sản không thành thì chấp hành viên ra quyết định giảm giá (không quá 10% giá đã định) nếu bạn không yêu cầu định giá lại.

Tuy nhiên, việc giảm giá để bán đấu giá tài sản cũng có mức giới hạn, khi giá tài sản đã giảm thấp hơn chi phí cưỡng chế mà người được thi hành án không nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án thì tài sản được trả lại cho người phải thi hành án.

Trong trường hợp này, chấp hành viên vẫn chưa thể trả đơn yêu cầu THA mà phải xem xét việc người phải thi hành án không còn tài sản khác thì Chấp hành viên mới đề nghị Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định trả lại đơn yêu cầu thi hành án.