Thủ tục xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước

 

Hỏi: Về thủ tục xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách?

Luật sư trả lời: Pháp lệnh THADS năm 2004 và Luật THADS năm 2008 có điều luật quy định về vấn đề này (điều 32 Pháp lệnh THADS năm 2004 và Thông tư liên tịch số 02 ngày 17/06/2005 của TANDTC, VKSNDTC; Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Tài chính và các điều 61; 62; 63 và 64. Luật THADS năm 2008 nhưng khác nhau về thuật ngữ: Pháp lệnh THADS năm 2004 sử dụng thuật ngữ “miễn giảm thi hành đối với khoản án phí, tiền phạt” ; Luật THADS năm 2008 sử dụng thuật ngữ “miễm giảm nghĩa vụ t hi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách Nhà nước”. Nếu so sánh thì chúng ta thấy rằng tại Luật THADS năm 2008, khoản tiền được xét miễn, giảm đã được mở rộng hơn so với Pháp lệnh THADS năm 2004.

Về thủ tục tố tụng việc xem xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước có những đặc điểm chính sau đây:

Đây là một việc dân sự, thuộc thẩm quyền giải quyết của toà án cấp huyện, Toà án quân sự khu vực (gọi chung là Toà án cấp huyện) nơi có cơ quan thi hành án dân sự đang tổ chức việc thi hành án, có trụ sở;

Toà án phải thụ lý hồ sơ trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án;

Toà án phải mở phiên họp xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ;

Quyết định giải quyết việc dân sự nêu trên chỉ bị kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, thời hạn kháng nghị của Viện kiểm sát cùng cấp là 07 ngày, của Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp là 15 ngày, kể từ nhận đựoc quyết định (mặc dù Viện kiểm sát có tham gia phiên họp);

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ kháng nghị, Toà án Cấp phúc thẩm phải mở phiên họp để xét kháng nghị.