BIỂU MẪU 1

(Kèm theo Công văn số 126/CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ)


STT

Yêu cầu, câu hỏi

Cáclựachọn, nộidungcần điền, trảlời

1.       

Sốhồ

 

2.       

Tên Cơ quan thống kê

Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh

3.       

Tên thủ tục hành chính (TTHC)

Cấp bản sao từ sổ hộ tịch quyết định Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính.

4.       

Lĩnh vực thống kê

Hành chính tư pháp

5.       

Trình tự thực hiện

a) Đối với người dân:

- Bước 1: Chuẩn bịhồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này

- Bước 2: Đương sự có nhu cầu sao lục Quyết định Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính thì trực tiếp nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp trong giờ hành chính (từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy).

   Nếu không có điều kiện trực tiếp đến Sở nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay.

- Bước 2: Đến ngày trả hồ sơ ghi trên biên nhận hồ sơ hộ tịch, người nộp hồ sơ có mặt tại Sở Tư pháp để nhận kết quả.

 

b) Đối với cơ quan hành chính nhà nước:

- Bước 1: Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các thông tin, giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

- Bước 2: Sở Tư pháp tiến hành tra, lục hồ sơ hộ tịch và cấp bản sao lục cho công dân (nếu có), trường hợp không tìm thấy hồ sơ lưu trữ thì làm xác nhận không tim thấy hồ sơ cho công dân.

- Bước 3: Sở Tư pháp trả kết quả hồ sơ sao lục cho công dân

6.       

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

7.       

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

·.Bản Photocopy quyết định Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính cần sao lục, nếu không có thì ghi thông tin vào tờ giấy.

·. Giấy ủy quyền sao lục quyết định Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong trường hợp đương sự không trực tiếp đến Sở nộp hồ sơ sao lục quyết định Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

8.       

Thời hạn giải quyết

04 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

9.       

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở tư pháp thành phố Hồ Chí Minh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

10. 

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Tổ chức                                                                  

11. 

TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

 

                                                                       

Nếu có, nêu rõ tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (trong ô dưới đây) và đính kèm mẫu đơn, mẫu tờ khai.

Nêu rõ tên, số, ký hiệu văn bản ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai (trong ô dưới đây) và đính kèm văn bản đó.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 1

Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 1

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 2

Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai 2

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (n)

Tên, số, ký hiệu văn bản quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai n

Không                                                                 

12. 

Phí, lệ phí

 

                                                       

Nếu có, nêu rõ tên và mức phí, lệ phí (trong ô dưới đây).

Nêu rõ tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về phí, lệ phí (trong ô dưới đây) và đính kèm văn bản đó.

Tên và mức phí, lệ phí 1

Lệ phí bản sao:

5000 đồng/01 bản sao

Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về mức phí, lệ phí 1

 Quyết định số 103/2007/QĐ-UBND ngày 30/7/2007 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh ban hành Biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn thành phố có hiệu lực ngày 10/08/2007

Tên và mức phí, lệ phí 2

Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về mức phí, lệ phí 2

Tên và mức phí, lệ phí n

Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về mức phí, lệ phí n

Không                                                                 

13. 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

giấy phép                                 

giấy chứng nhận                     

giấy đăng ký    

chứng chỉ hành nghề               

thẻ                                            

phê duyệt                                 

chứng chỉ                                  

văn bản xác nhận                     

quyết định hành chính             

giấy xác nhận                      

bản cam kết                             

biển hiệu                                 

văn bản chấp thuận                 

bằng                                        

loại khác:

  

ghi rõ:

+ Bản sao Quyết định Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (nếu tìm thấy Quyết định Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính)

+ Hoặc Giấy xác nhận không tìm thấy hồ sơ (nếu không tìm thấy hồ sơ cần sao lục)

 

14. 

 

Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?

 

Nêu đầy đủ các yêu cầu hoặc điều kiện (trong ô dưới đây).

 

Nêu rõ tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản pháp luật quy định về các yêu cầu hoặc điều kiện (trong ô dưới đây) và đính kèm văn bản đó.

Yêu cầu hoặc điều kiện 1

Sở Tư pháp cấp bản sao quyết định Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính cho công dân trong trường hợp quyết định Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính có lưu trữ tại Sở.

Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản pháp luật quy định về yêu cầu hoặc điều kiện 1

Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch có hiệu lực ngày 01/04/2006

Yêu cầu hoặc điều kiện 2

Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản pháp luật quy định về yêu cầu hoặc điều kiện 2

Yêu cầu hoặc điều kiện n

Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản pháp luật quy định về yêu cầu hoặc điều kiện n

Không

15. 

Căn cứ pháp lý của TTHC

Loại văn bản pháp luật

Tên, số, ký hiệu, ngày ban hành, ngày có hiệu lực:

Luật của Quốc hội

 

Nghị quyết của Quốc hội                                             

 

Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội                     

 

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội                   

 

Nghị định của Chính phủ                                                  

  Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch có hiệu lực ngày 01/04/2006

Nghị quyết của Chính phủ                                                 

 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

 

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ           

 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

 

Chỉ thị của Bộ trưởng

 

Thông tư của Bộ Tư pháp

Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/06/2008 của Bộ Tư pháp về hướng dẩn thực hiện một số quy định của Nghị Định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch có hiệu lực ngày 09/07/2008.

Thông tư liên tịch của các Bộ

 

Nghị quyết của HĐND cấp ......

 

Quyết định của UBND thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 103/2007/QĐ-UBND ngày 30/7/2007 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh ban hành Biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn thành phố có hiệu lực ngày 10/08/2007

Chỉ thị của UBND cấp .............

 

Văn bản khác

 

16. 

Thông tin liên hệ

- Họ tên: Lê Trọng Hưng

- Địa chỉ cơ quan: 141-143 Pasteur, phường 06, quận 03, thành phố Hồ Chí Minh

- Số điện thoại cơ quan: 38251402

- Địa chỉ email:

Biểu mẫu này được nộp một bản giấy và một bản dưới dạng file điện tử cho Tổ công tác.