Trang chủ  |  Tin tức & sự kiện  |  Thủ tục - biểu mẫu  |  Liên hệ
Tìm kiếm
Dịch Vụ Tranh Tụng Dịch Vụ Tư Vấn Dịch Vụ Pháp Lý Hỏi Đáp Pháp Luật Trao Đổi Khoa Học Nghiệp Vụ Tranh Tụng
Quốc Tịch
Hộ Tịch
Ghi Chú Hộ Tịch
Cư Trú
Hộ Chiếu Và Thị Thực (Visa)
Phương Tiện Đi Lại
Pháp Lý Nhà Đất
Đăng Ký Kinh Doanh
Tin Công Ty Tin Chuyên Ngành Tin Tuyển Dụng Luật Sư Thích Đùa Chủ tịch tỉnh kêu gọi mua hoa giúp nông dân có tết
Lời Giới Thiệu
Bộ Luật Hình Sự Và Các Văn Bản Hướng Dẫn
Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Và Các Văn Bản Hướng Dẫn
Bộ Luật Dân Sự Và Các Văn Bản Hướng Dẫn
Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Và Các Văn Bản Hướng Dẫn
Luật Hôn Nhân Gia Đình Và Các Văn Bản Hướng Dẫn
Luật Xây Dựng Và Các Văn Bản Hướng Dẫn
Luật Đất Đai
Luật Tố Tụng Hành Chính Và Các Văn Bản Hướng Dẫn
Bộ Luật Lao Động Và Các Văn Bản Hướng Dẫn
Luật Doanh Nghiệp Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Văn Bản Hướng Dẫn Về Thừa Phát Lại
Luật Luật Sư Và Quy Tắc Đạo Đức Nghề Luật Sư
Pháp Luật Về Thuế Và Các Văn Bản Hướng Dẫn
Luật Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Khác
luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn
Án Lệ
Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội
(HNM) - Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2013) đúng vào dịp toàn Đảng, toàn dân sôi nổi tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.
Có thể thấy, bản dự thảo đã thể hiện tinh thần đổi mới trong hoạt động lập hiến của Quốc hội, nhiều vấn đề mới được hiến định. Tuy vậy, theo chúng tôi, thế và lực đất nước hôm nay đã hội đủ những tiền đề để làm sâu sắc thêm vấn đề vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.

Điều 4 (dự thảo Hiến pháp sửa đổi) nói về sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội là cần thiết, bởi dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, nhân dân ta tiến hành các cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, đầy gian khổ hy sinh, giành thắng lợi vẻ vang trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và giành nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một tất yếu lịch sử đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội nên Hiến pháp và pháp luật phải là sự thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng. Vì vậy, thực chất việc tuân thủ nghiêm chỉnh Hiến pháp, pháp luật là sự thực hiện đường lối của Đảng trong mọi hoạt động của Nhà nước, trong đời sống xã hội và có như vậy mới bảo đảm giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng. Logic ấy đòi hỏi, trước hết, tổ chức Đảng các cấp và mọi đảng viên phải hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, không được tùy tiện hành động vượt ra ngoài phạm vi đó. Đồng thời, ở mức độ cao nhất, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội cũng cần được luật hóa để xác định phạm vi, giới hạn, cách thức Đảng lãnh đạo Nhà nước làm cơ sở pháp lý cho việc xác định trách nhiệm của Đảng trước nhân dân, trước xã hội, trước đất nước và dân tộc.

Nội dung Điều 4 (dự thảo Hiến pháp sửa đổi) không những khẳng định vai trò lãnh đạo thông qua việc xác định tôn chỉ, mục đích, sứ mệnh của Đảng, mà còn khẳng định chân lý dân là gốc, là chủ thể của quyền lực nhà nước và là cội nguồn sức sống của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng, xét đến cùng, do niềm tin và quyền lực nơi nhân dân gửi gắm và ủy thác nên việc Đảng "gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân", nhất là phải "chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình" cũng là một tất yếu khách quan.

Tuy nhiên, việc "chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình" của Đảng được quy định trong Hiến pháp mà không được cụ thể hóa bằng các đạo luật thì chẳng những vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội không ngang tầm bổn phận của Đảng, mà còn chưa gắn quyền của các cấp ủy Đảng với trách nhiệm lãnh đạo Nhà nước và xã hội; không thể kiểm soát, hạn chế sự lạm quyền của cấp ủy Đảng, của các đảng viên nắm giữ quyền lực; không khắc phục được tình trạng tùy tiện, vô nguyên tắc của cấp ủy Đảng và những đảng viên lợi dụng danh nghĩa Đảng để mưu cầu lợi ích riêng; không có cơ sở pháp lý để truy cứu trách nhiệm khi cấp ủy hay đảng viên làm sai. Cũng chính vì vậy mà niềm tin và quyền lực nhân dân được gửi gắm và ủy thác cho Đảng chưa có cơ sở bảo đảm.

Khoản 3, Điều 4 quy định: "Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật" cũng là nội dung được thể hiện trong Điều lệ Đảng. Trong điều lệ, điểm này vừa là quy định trong nội bộ Đảng, vừa là sự cam kết của Đảng với xã hội. Tuy vậy, đây cũng là một vấn đề tất yếu trong xã hội Việt Nam: Mọi công dân, mọi tổ chức đều phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật! Song, hiến định hóa một quy định của nội bộ Đảng mang tính đương nhiên của mọi công dân, mọi tổ chức, rõ ràng chưa làm nổi bật, chưa thể hiện sự gắn kết giữa vị thế lãnh đạo với trách nhiệm của Đảng trước nhân dân. Bổn phận luôn đi kèm trách nhiệm.

Từ cách lập luận trên, chúng tôi kiến nghị trình bày Điều 4 như sau:

"1. Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

2. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình.

3. “Vai trò lãnh đạo của Đảng được bảo đảm bằng pháp luật và do luật định”.

Khoản 3, Điều 4 do chúng tôi đề xuất với ý nghĩa là một nguyên tắc của Hiến pháp có giá trị bảo đảm về mặt pháp lý cho vị thế của Đảng là "lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội" duy nhất, tạo cơ sở để việc "chịu sự giám sát của nhân dân", nhất là "chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình" của Đảng được cụ thể hóa bằng các đạo luật của Nhà nước. Chỉ có như vậy mới có cơ sở để yêu cầu các cấp ủy, mọi đảng viên chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật về những hành vi lãnh đạo của mình. Nếu không dễ rơi vào trách nhiệm hành chính hay trách nhiệm chính trị chung chung trong Đảng.
Đây không phải vấn đề mới, nhiều cán bộ, đảng viên đã bày tỏ tư tưởng này. Trong xu thế hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, chúng tôi cho rằng đây là một trong những vấn đề nền tảng của minh bạch chính trị.
PGS.TS Phạm Xuân Hằng

 

 

TIN TỨC KHÁC
Vụ tiêm HIV trẻ: Từng tính cho rắn độc cắn cháu bé
Nỗi đau của nữ sinh bị tạt acid mù mắt
Mang đao đi 'tính sổ', hai côn đồ lãnh 17 năm tù
Mẹ nuôi và cha đẻ giành con
Chuẩn bị xét xử kẻ khủng bố chủ tịch tỉnh Bắc Ninh
Chủ tịch Trà Vinh thi hành án trả nhà cho dân
Tòa nhận sai nhưng bác khiếu nại
Nguyên Phó Chánh án TANDTC nói về vụ 'làm sứt mép bàn'
Khu du lịch phải bồi thường hơn 81 triệu
VKS: Phải xử hình sự vụ ‘bị tù vì làm sứt mép bàn’
DANH MỤC LUẬT SƯ
Dịch Vụ Tranh Tụng
Dịch Vụ Tư Vấn
Dịch Vụ Pháp Lý
Hỏi Đáp Pháp Luật
Trao Đổi Khoa Học Nghiệp Vụ Tranh Tụng
TIN TỨC & SỰ KIỆN
VIDEO CLIP
Clip141: Bắt "siêu xe ôm" găm súng ngắn trong người
Clip141: Học sinh cấp 3: "Em chỉ đi cướp nốt lần này"
Clip: Giang hồ mang súng đòi nợ, "đụng độ" cơ động đặc nhiệm
Clip141: Tàng trữ súng, nhảy xuống sông Kim Ngưu trốn 141
hinh anh toan cong ty 01 Banner Thua Phat Lai Facebook Cong Ty Luat Pham Nghiem The Gioi Dien Toan doanhnhanbienhoa vn bao cong ly
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tranh Chấp Dân Sự
Pháp Luật Hình Sự
Kinh Doanh - Thương Mại
Dịch Vụ Pháp Lý Dành Cho Việt Kiều
Lao động - Tiền Lương - Bảo Hiểm Xã Hội
Pháp Luật Về Thuế
Sở Hữu Trí Tuệ
Đất Đai - Nhà Ở - Xây Dựng
Hôn Nhân Gia Đình
Tín Dụng - Ngân Hàng
Pháp Luật Đầu Tư
THỐNG KÊ
1 người đang đọc trang này
Số người đang online: 69
Lượt truy cập: 436674519
Kỷ lục có 1962 người đã online lúc:
08-09-2016 05:34

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV PHẠM NGHIÊM
122/7 Trần Đình Xu, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM
Tổng đài tư vấn luật: 1900 56 56 96 - 0903 342 188
Website: - Giấy phép số: 52/GP-STTTT, cấp ngày 06/07/2011
Người chịu trách nhiệm: Luật sư Phạm Công Út

Copyright © 2010 pham nghiem. All rights reserved
Designed & Developed by EMSVN